درباره من

نوشته شده توسط مدیر سیستم. Posted in گروه بندی نشده

           زهره بزرگ نيا درسال 1331 در يك خانواده فرهنگي در محله امير آباد تهران متولد شد ودر تهران تحصيلات خود را به پايان رساند وكارشناسي ارشدخود رادر رشته معماري ازدانشكده معماري و شهرسازي  دانشگاه ملي ايران(دانشگاه شهيد بهشتي)در سال1356با درجه عالی دريافت نمود.در سال 1357 پس از ازدواج به استخدام شهرداري شيراز درآمدو از سال 1367تاكنون به فعالیت در رشته شهرسازی در مهندسین مشاور زیستا به عنوان کارشناس شریک مشغول بوده است.  

سابقه تحقيقات و تأليفات

- عضو هيئت تحريريه نشريه معمار از سال 1382تاكنون

- عضو هيئت تحريريه نشريه بن در سال هاي 1386 و 1387

الف: مقالات ،تحقيقات ويادداشت هاي چاپ شده در نشريات حرفه­اي

 1. معضل معماري امروز ايران ،چاپ شده در بخش نامه‌هاي فصلنامه” آبادي“ سال دوم شماره هفتم زمستان 1371
 2. نقش‌هاي آجري شوشتر، چاپ شده در فصلنامه ” آبادي“ سال چهارم شماره 14 پائيز 1373
 3. سابقه زندگي جمعي در مجتمع‌هاي مسكوني روستاهاي طبس ،پوستر شده در سمينار و چاپ شده در مجموعه مقالات سمينار سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران مهرماه 1373 دانشگاه تهران جلد دوم و چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره 28 آذر و دي 1383
 4. زندگي وآثار مرحوم حاج ابوالقاسم مهندسي (معمار شيرازي)، چاپ شده در فصلنامه ”معماري و شهرسازي“ شماره 31 و32  دوره ششم آذر تا اسفند 1374
 5. معماري و مهندسي با هم فرق دارند (گفتگو با معمار قديمي شوشتري) ،چاپ شده در فصلنامه ”معماري و شهرسازي“ شماره 33 و 34 فروردين تا تير 1375
 6. گفتگو با حاج محمد فرخ‌نيا (معمار بيرجندي) ،چاپ شده در فصلنامه ”معماري و شهرسازي“ شماره36 و 37
 7. كيمياگران گمنام ايراني در خارج از مرزهاي امروز، متن سخنراني در اولين همايش معماران زن ايراني(بعد از انقلاب) برگزار كنندگان، كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران بهمن 1378 و چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره 14 پائيز 1380 و چاپ شده در نشريه ”بن“ شماره 41-40 بهمن و اسفند 1383
 8. آيا باغ‌هاي باقي مانده را مي‌توان حفظ كرد؟ چاپ شده در فصلنامه فني اجتماعي ”شهر“  شماره21 بهار 1381
 9. تخريب باغ‌ها و اراضي كشاورزي جنوب شهر بيرجند، چاپ شده در فصلنامه ”شهر“ شماره 23 پائيز 1381 و چاپ شده در نشريه ”بن“ سال هفتم شماره14 شهريور 1381
 10. نگاهي به شهرهاي جديد اطراف پاريس، چاپ شده در نشريه ”بن“ سال هفتم شماره 19 و20 بهمن و اسفند 1381
 11. تكيه‌هاي بابل ،چاپ شده در فصلنامه فني ـ اجتماعي ”شهر“ سال چهارم شماره 26 تابستان 1382
 12. معماري و روابط فرهنگي ايران و چين،چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره21 تابستان 1382
 13. طراحي بافت و مجموعه 4 هكتار بافت مسأله‌دار بيرجند، چاپ شده در فصلنامه فني ـ اجتماعي ”شهر“ شماره 27 پائيز 1382
 14. معماري بيرجند، چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره 22 پائيز 1382
 15. فضاهاي شهري و شهرهاي ما ،چاپ شده در فصلنامه فني ـ اجتماعي ”شهر“ شماره 28 زمستان1382
 16. نماي تاريخي اٍفٍه‌سوس (ترجمه و تدوين) چاپ شده در نشريه”بن“ شماره21 و22 فروردين و ارديبهشت 1382
 17. مجتمع مسكوني شينكل پلاتس و خيابان ريتر (ترجمه و تدوين) ،چاپ شده در نشريه ”بن“ شماره27 و 28 مهر، آبان‌ وآذر 1382
 18. پيش آمدگي در ساختمان ،چاپ شده در فصلنامه”معمار“ شماره 23 زمستان1382
 19. معرفي بناي سقانفار كيجا تكيه بابل، چاپ شده در نشريه بن شماره 30و31 بهمن و اسفند1382
 20. نكاتي درباره بازسازي مناطق زلزله زده بم، چاپ شده در فصلنامه ”معمار“شمار 24 ارديبهشت 1383 و چاپ شده در نشريه ”بن“ شماره 30 و31 بهمن و اسفند 1382
 21. معماري مسكن شهري در استان مركزي، متن سخنراني در همايش دويستمين سال بنيان شهر اراك و چاپ شده در نشريه”معمار“ شماره 24 ارديبهشت 1383
 22. موزه‌اي در روستاي دريكنده قائم شهر (استان مازندران) ،چاپ شده در نشريه ”موزه‌ها“ ضميمه شماره 38 ويژه‌نامه روز جهاني موزه بهار 1383 و چاپ شده در نشريه ”بن“ سال نهم شماره 33 و32 فروردين و ارديبهشت 1383
 23. ضرورت بازنگري بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانين موجود چاپ شده در ”فصلنامه جستارهاي شهرسازي“ شماره 8  بهار 1383
 24. فضاهاي شهري و معماري اردبيل ،چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره 26، مرداد و شهريور 1383
 25. موزه استاد آقاجان نوائي نقاش گمنام دوره قاجار، چاپ شده در نشريه ”بن“ شماره 35-34 تير و مرداد 1383
 26. تكيه و حسينيه، چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره 27 مهر و آبان 1383
 27. آزموده را آزمودن خطاست، چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره 28 آذر و دي 1383 و خبر نامه ”بن“ شماره 37-36 شهريور و مهر 1383
 28. تدابير معماري براي مقابله با شرايط نامساعد اقليمي و استفاده از امكانات موجود ،چاپ شده در فصلنامه ”معمار“ شماره 29 بهمن و اسفند 1383
 29. فراغت ايراني از قهوه خانه تا كافي نت، چاپ شده در نشريه ”جستارهاي شهرسازي“ شماره 10 و 11 پائيز و زمستان 1383
 30. معماري بابل ،چاپ شده در نشريه ”معمار“ شماره 31 خرداد و تيرماه 1384
 31. روستاي زنوغان ،چاپ شده در نشريه ”معمار“ شماره 36 فروردين و ارديبهشت 1385 مشترک با آقاي نادر عاصمي فاخر
 32. گزارش بازديد 5 روزه از پروژه­هاي اپور در پاريس،چاپ شده در نشريه ”معمار“ شماره 37 خرداد و تيرماه 1385 و چاپ شده در نشريه ”بن“ شماره 53-52 خرداد و تيرماه 1385 مشترک با آقاي نادر عاصمي­فاخر
 33. مسکن در بافت قديم بابل ،چاپ شده در نشريه ”معمار“ شماره 39 مهر و آبان 1385
 34. آرامگاه در ايران ،چاپ شده در نشريه ”معمار“ شماره 42 فروردين و ارديبهشت 1386
 35. تزئينات آجري،چاپ شده در نشريه ”معمار“ شماره 43 خرداد و تير 1386
 36. بستک ،چاپ شده در نشريه ”معمار“ شماره 44 مرداد و شهريور 1386
 37. دو پديده طبيعي كم­نظير در ايران، چاپ شده در نشريه "معمار" شماره 45 مهر و آبان 1386
 38. بازنگري در يك بازار كهن ،چاپ شده در نشريه "بن" شماره 68 تا 70 مهر و آبان و آذر 1386
 39. چنشت روستاي تك اشتغالي ،چاپ شده در نشريه "بن" شماره 71 تا 73 دي و بهمن و اسفند 1386
 40. بافت تاريخي سوس، چاپ شده در نشريه "معمار" شماره 48 فروردين و ارديبهشت 1387
 41. معماري خيال انگيز آنتوني گائودي ،چاپ شده در نشريه "معمار" شماره 49 خرداد و تير 1387
 42. نقاشي­هاي بقعة آقا سيد محمّد در معرض خطر نابودي ،چاپ شده در نشريه "معمار" شماره 51 مهر و آبان 1387
 43. ماخونيك روستايي در مرز افغانستان، چاپ شده در نشريه "بن"  شماره 74 و 75 و 76 آبان، آذر و دي 1387
 44. معماري قائن، چاپ شده در نشريه "معمار" شماره 53 بهمن و اسفند 1387
 45. پياده­گذر رامبلا، بارسلون  چاپ شده در نشريه "معمار" شماره 53 بهمن و اسفند 1387
 46. نمونه­اي از معماري دوره پارتي ،چاپ شده در نشريه "معمار" شماره 59 بهمن و اسفند 1388
 47. بناهاي تاريخي استان خوزستان ،چاپ شده در نشريه" معمار"شماره 61 خردادو تير 1389
 48. باغ ها و بناهاي تاريخي بهشهر، چاپ شده در نشريه "معمار"شماره 62مرداد و شهريور 1389
 49. فرهنگ معماري ،مشترك با آقاي نادر عاصمي فاخر چاپ شده در نشريه "بن"شماره 82-83تابستان وپائيز1389
 50. سنگ هاي مزاردر گورستان هاي كهن ،چاپ شده در نشريه "معمار"شماره63مهرو آبان1389
 51. معماري بشرويه ،چاپ شده در نشريه" معمار"شماره 65بهمن و اسفند1389
 52. بازار قيصريه و باغ نشاط لار،چاپ شده در نشريه "معمار"شماره 67خرداد وتير1390
 53. دوبناي دوره ساساني ،چاپ شده در نشريه "معمار"شماره 68مرداد و شهريور 1390
 54. جوليا مورگان اولين زن معمار و خالق آرامگاه و كليساي چايمز(ترجمه و تدوين)چاپ شده در نشريه "بن"شماره 87پائيز 1390ونشريه "معمار"شماره 71بهمن و اسفند 1390
 55. استاد قوام الدين و استاد غياث الدين شيرازي چاپ شده در نشريه"معمار"شماره72فروردين و ارديبهشت1391

 

ب: ساير تحقيقات و مقالات

 1. بررسي بافت و ابنيه مسكوني در شوشتر كهن، مشترک با آقاي سهراب مشهودي
 2. بهره‌وري از گونه‌شناسي مسكن ،مشترک با آقاي سهراب مشهودي
 3. مسكن در اقليم سرد (پنج شهر آذربايجان)
 4. راهنماي تهيه طرحهاي جامع، تفصيلي، آماده‌سازي زمين (براي کارشناسان شركت) فروردين 1374
 5. آرامگاه هاي آستانه ، ارديبهشت1387
 6. رودخانه و شهر1387
 7. معرفي چند روستا در استان خراسان جنوبي 1390
 8. سفر به کشور ازبکستان1394
 9. دو اثر دیگر از جولیا مورگان 1394
 10. مقایسه دوبنای قاجاری1395
 11. سفر به استان های سمنان و خراسان رضوی 1395

 

كتاب‌ها

 1. كتاب ”معماران ايران“ چاپ شده توسط سازمان ميراث فرهنگي در سال 1382
 2. كتاب”تكيه ها وحسينيه‌ها“  چاپ شده توسط انتشارات صوفيان در سال 1385

 

سابقه فعاليت در مشاور زيستا

          همكاري با مهندسين مشاور زيستا به عنوان كارشناس ارشد از 1365 و به عنوان کارشناس ارشد و شريك از فروردين 1367 تاكنون در انجام پروژه­ هاي طرح آماده­ سازي شوش، طرح آماده­ سازي کيش، تفصيلي مرند، بهسازي بافت قديم شوشتر، طرح آماده­سازي ده شيخ رفسنجان، طرح آماده­سازي پرديس 2و5 ارزيابي طرحهاي جامع شهري، طرح جامع شهرستان ميانه به عنوان كارشناس.

1- طرح­هاي تفصيلي

          طرح تفصيلي شوش، طرح تفصيلي شوشتر،به عنوان کارشناس و طرح تفصيلي بابل، طرح تفصيلي اميركلا، طرح تفصيلي بهشهر، طرح تفصيلي بيرجند، طرح تفصيلي قاين به عنوان مدير طرح و طرح تفصيلي تربت جام به عنوان مشاور طرح.

2- طرح­هاي جامع

           طرح جامع ميانه، طرح جامع اراك، به عنوان کارشناس و طرح جامع بيرجند، طرح جامع قاين، طرح جامع تربت جام، طرح جامع بهشهر و طرح جامع ملاير به عنوان مدير طرح.

3- طرحهاي معماري

-       طراحي مرکز تجاري طرح آماده­ سازي کوي رضوان اردبيل

-       طراحي مرکز تجاري طرح آماده­ سازي کوي سيناي اردبيل

-       طراحي مرکز تجاري طرح آماده­ سازي شهرک نصر مياندوآب

-       طراحي مرکز تجاري طرح آماده­ سازي اراضي 200 هکتاري مسجد سليمان

-       طراحي ساختمان بلندمرتبه آقاي بهکام در خيابان زعفرانيه تهران

-       طراحي دو ساختمان مسکوني در شهر آمل و بابل

4- طرح­هاي آماده­سازي

          طرح آماده­ سازي 450 هکتاري شهرك نصر مياندوآب، طرح آماده­ سازي 25هکتاري كوي رضوان اردبيل، طرح آماده­ سازي 110 هکتاري کوي سيناي اردبيل، طرح آماده­ سازي آبيك قزوين، طرح آماده­ سازي 210هکتاري دوراهي لالي مسجد سليمان، طرح آماده­ سازي بليتي شوشتر، 16 و 76 هکتاري، طرح آماده­ سازي جنب بيمارستان اميركبير اراك ،طرح آماده­ سازي 450 هکتاري پادگان 04 بيرجند، طرح آماده­ سازي 135هکتاري بروجن، طرح آماده­ سازي 50 هكتاري تربت جام، طرح آماده­سازي بروجرد،طرح آماده سازي45 هكتاري دورود ،طرح آماده­ سازي 110 هكتاري دهلكوه  بيرجند ، طرح آماده سازي300هكتاري صفادشت شهريار و طرح آماده سازي محمد شهر بيرجند به عنوان مدير طرح.

5- بهسازي بافت و ساير طرحهاي موضوعي

           طرح بهسازي 4 هكتار بافت مسأله­ دار بيرجند، طرح بهسازي بافت قديم بابل، و طرح پارک ساحلي اميرکلا به عنوان مدير طرح وطرح حفاظت باغات شهرهاي بهشهر، بابل و اميركلا به عنوان كارشناس.

6- سابقه فعاليت در خارج از مشاور زيستا

- همكاري با مهندسين مشاور گروه ايجاد به عنوان كارشناس طرح آماده­ سازي شهرك ولي­عصر مراغه و طرح­ مكان­يابي شهر مرند، طرح­ مكان­يابي شهر مراغه و طرح­ مكان­يابي شهر اهر در سال 1365-1366

- همكاري با مهندسين مشاور آتك در پروژه مجتمع فولاد اهواز مرحله دوم ساختمانهاي مسكوني، مدرسه ابتدايي و تصفيه­ خانه فاضلاب در سال 1364

- همكاري با مهندسين مشاور اَردام در بازسازي 52 روستاي زلزله زده طبس، و دانشگاه علوم دريايي نوشهر ساختمان پلانتاريوم، استاديوم ورزشي، خوابگاههاي دانشجويان مجرد و متأهل و كلاس­هاي درس در سال 1362-1363

- همکاري با مهندسين مشاور شارمند در تهيه طرح جامع زنجان 1362به عنوان مسئول دفتر محلي.

- همكاري با شهرداري تهران منطقه 4– به عنوان مسئول بخش تفكيك در سال 1362-1361

- همكاري با شهرداري اراك – به عنوان رئيس دفتر فني شهرداري در سال 1360-1361و طراحي يک مسجد محله­ اي در شهر اراک

- همكاري با شهرداري شيراز – به عنوان مسئول بخش طراحي بشرح زير و عضو هيئت ارزياب در سال    1357 -1360

- طراحي 80 تيپ واحد مسکوني ارزان قيمت، تهيه طرح فاز يک و دو ساختمان اتحاديه شهرداري­ها، طراحي طرح توسعه ساختمان شهرداري شيراز، تهيه طرح بازار روز خيابان ساحلي، طراحي پارک (باغ طاووسيه)، طراحي ميدان مقابل شهرداري شيراز، طراحي ساختمان شهرداري منطقه دو،  طراحي ساختمان ويلايي مسئول دفتر برنامه ­ريزي و طراحي شهرداري.

- همكاري با مهندسين مشاور همكار در پروژه پايگاه هوايي شيراز، ساختمانهاي اداري، بازداشتگاه، ساختمانهاي مسكوني در سال 1356

- همکاري با مهندسين مشاور مهراب در پروژه ساختمان­هاي مسکوني تهران 1355

- همکاري با مهندسين مشاور شهرتاش در پروژه ساختمان دادگستري تبريز در سال 1354

- همكاري با مهندسين مشاور مدام در پروژه پايگاه هوايي چابهار و پايگاه هوائي كرمانشاه در سال 1352-1353

- همكاري با شركت ساختماني بيلدر در پروژه ويلاهاي فريدون كنار و ساختمان مسكوني گنبد كاووس در سال 1350-1352